Detta dokument är fastställt vid årsmötet 2023. Under de senaste åren har vi arbetat med en omfattande revidering av vår församlingsordning. Den 25e september 2022 antogs den reviderade församlingsordningen. Eftersom allt inte kan rymmas i en församlingsordning vill vi här förklara och förtydliga hur vi praktiskt tillämpar delar av densamma.

Demokrati och ledning.

Församlingen är en gemenskap som lever efter demokratiska principer.

Det är alltid församlingen själv, eller genom sina utsedda representanter, som gemensamt fattar beslut om sina angelägenheter.

Det tillfälle då vi som församling träffas för att fatta övergripande beslut kallar vi Församlingsforum (tidigare Församlingsmöte). Minst tre gånger om året har vi Församlingsforum och det första tillfället ska vara senast under februari månad. Detta, årets första Församlingsforum, kallar vi Visionsmöte. Här tar vi upp alla frågor som vi tidigare brukade behandla på årsmötet.

Församlingsforum

Andra övergripande frågor under året behandlas på övriga Församlingsforum. Församlingsforum är oftast ett möte i kyrkan dit medlemmarna är inbjudna. Vid särskilda tillfällen kan ett Församlingsforum också ske i församlingens smågrupper. Hur vi i dessa fall fattar beslut behöver fortsatt utredas.

Juridiska beslut om t ex anställningar sker i den ideella föreningen.

Vid Församlingsforum ska ges en löpande information som visar hur insamlingarna följer antagen målsättning. Kallelse till Församlingsforum skall vara publicerad i god tid i de kanaler församlingen använder för att informera medlemmarna. Om kallelsen är kortare än 13 dagar skall den ske skriftligt, till varje medlem, via post eller via elektronisk post minst 5 dagar före församlingsforum. När så sker skall ärendet anges och beslutsunderlag skall bifogas.

Beslutsbestämmelser

Församlingen tillämpar en närhetsprincip som betyder att medlemmar i olika grupper, råd och kommittéer fattar själva, så långt det är möjligt, beslut om sin verksamhet.

Relationen mellan Församlingsforum/Församlingsledningen/Råd och kommittéer är att FF beslutar om att gruppen/aktiviteten ska finns medan FL fattar beslut om ansvariga ledare samt beslut som handlar om ekonomi och relation till andra aktiviteter medan grupperna själva beslutar om när/var och hur aktiviteten ska genomföras.

Vid Församlingsforum eller möte med församlingsledningen gäller att varje medlem har en röst. Församlingsforum är beslutsmässigt då minst en femtedel av församlingens medlemmar deltar i beslut. Församlingsledningen är beslutsmässig då en majoritet av dess ledamöter är närvarande.

Röstning genom ombud kan inte ske utan röstning utövas av närvarande medlemmar. Digitala möten kan förekomma när Församlingsledningen finner det nödvändigt och möjligt. Röstning i möte sker med acklamation eller handuppräckning.

Sluten omröstning med röstsedel kan användas om mötet så beslutar. Vid lika röstetal vid personval skall valet avgöras genom lottning och vid övriga val gäller den mening som mötets ordförande har.

Församlingsledningen (FL)

FL ansvarar för att anteckningar förs vid såväl Församlingsforum som Församlingsledningens möten liksom att en årlig verksamhetsberättelse sammanställs.

Förutom församlingens ordförande och församlingens föreståndare består Församlingsledningen av minst 6 och högst 12 personer. För att uppnå kontinuitet i församlingsledningens arbete utses ledamöterna på en mandattid om två år där hälften av ledamöterna utses, respektive får förnyat förtroende, vid ett Visionsmöte och den andra hälften utses, respektive får förnyat förtroende, vid nästa års Visionsmöte. En ledamot kan väljas maximalt för tre mandatperioder, sammanlagt 6 år, i följd.

Vid Visionsmötet väljs församlingens och församlingsledningens ordförande på ett års mandattid Församlingsledningen utser inom sig vice ordförande. Församlingsledningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av Församlingsledningens ledamöter begär det.

Verksamhetsledningen (VL)

Församlingsledningen utser en Verksamhetsledning (VL). Hit har FL delegerat att hantera frågor runt den löpande verksamheten samt att hantera alla löpande ekonomifrågor.

Relationen mellan Församlingen och den Ideella föreningen Medlemmarna i den ideella föreningen är alltid samma som i församlingen. När församlingen håller Församlingsforum och Visionsmöte så håller alltid föreningen samtidigt Föreningsmöte eller Årsmöte. Alla personval och övriga beslut som sker i församlingen och som är relevanta för föreningen protokollförs också alltid i föreningen.

Åbytorp 2023-02-05 Församlingsledningen