Stadgar för Ideella föreningen Betania, Åbytorp

 

Ingress

Dessa stadgar är fastställda 2023 03 26 efter en omfattande revidering av Församlingsordningen. I den nya ordningen reglerar Församlingsordningen församlingens inre liv och den yttre och strukturella delen hanteras i den ideella föreningen som regleras av dessa stadgar.

 • 1 Namn

Föreningens namn är Ideella föreningen Betania Åbytorp.

 • 2 Uppgift

Föreningens uppgift är att som en ideell organisation vara ett stödjande organ till Betaniaförsamlingen, Åbytorp. Föreningen ska anställa personal och tillhanda hålla de lokaler som församlingen behöver för sin verksamhet. Tillse att det finns nödvändiga resurser för församlingens verksamhet.

 • 3 Medlemskap

Medlem är alla som också är medlemmar i Betaniaförsamlingen, Åbytorp. Över föreningens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.

 • 4 Andelsrätt / skyldighet

Medlem äger inte på grund av sitt medlemskap i föreningen någon rätt till dess fasta eller lösa egendom. För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast dess egna tillgångar.

 • 5 Organisation

Bestämmanderätten i frågor som rör föreningen, dess verksamhet och egendom, utövas av föreningen själv. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och däremellan eventuella föreningsmöten. Föreningsmöte och årsmöte sammanfaller alltid med när församlingen har Församlingsforum/Visionsmöte. Föreningens styrelse är utsedd av årsmötet för att leda föreningen och fatta beslut om den löpande verksamheten.

 • 6 Årsmöte

Årsmötet hålls samtidigt som Betaniaförsamlingen håller sitt årliga Visionsmöte dock inom tre månader efter räkenskapsårets slut på dag som beslutas av styrelsen. Årsmötet kungörs minst åtta veckor i förväg. Motioner från medlemmar skall inlämnas senast sex veckor före årsmötet.

I årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Årsmötesfunktionärer ska alltid sammanfalla med de som är utsedda av församlingen.
 2. Kallelsen till årsmötet ska alltid skickas ut samtidigt som kallelsen till församlingens Visionsmöte.
 3. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för
 6. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 7. Fastställande av antal medlemmar i Antalet ska alltid vara samma som i Församlingsledningen.
 8. Val av föreningens och styrelsens ordförande samt medlemmar i Dessa ska alltid vara samma som valen i motsvarande poster inom församlingen.
 9. Val av två revisorer och två Dessa ska alltid vara samma som i församlingen.
 10. Val av valberedning och sammankallande för Dessa ska alltid vara samma som i församlingen.
 11. Till årsmötet inkomna
 • 7 Beslutsbestämmelser

Samma beslutsbestämmelser gäller i föreningen som i församlingen.

 • 8 Styrelse

Styrelsens övergripande uppdrag är detsamma som uppdraget för Församlingsledningen i församlingen med undantag för det specifika medlemsvårdande uppdraget som församlingsledningen har.

Styrelsen utgörs alltid av samma personer som är utsedda som styrelse för Betaniaförsamlingen. Ordförande för föreningen är alltid samma person som är utsedd som ordförande i Betaniaförsamlingen. Mandatperioder och valproceduren är också densamma.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsens ledamöter begär det.

 • 9 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Förslag om ändring av stadgar skall lämnas till styrelsen. Förslaget skall presenteras för föreningens medlemmar inom tre månader, tillsammans med ett eget utlåtande. För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de röstande röstar för förslaget vid två på varandra följande föreningsmöten.

För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande föreningsmöten röstar för beslutet. Lös och fast egendom tillfaller då Evangeliska Frikyrkan.