Vi har som lokal församling engagemang i en rad olika sammanhang utöver hela världen. Vi finns med i ett nätverk av kyrkor i Sverige som heter Evangeliska Frikyrkan. I detta nätverk arbetar vi efter devisen: ”Hela evangeliet till hela människan över hela världen”. Det betyder att vi är engagerade både i att berätta och dela med oss av vår kristna tro, men också i att hjälpa människor till att få leva ett värdigt liv.

Vår församling i Åbytorp har varit engagerad i mission nästan lika länge som den funnits. Från Åbytorp och ut i världen har vi genom åren bidragit på olika sätt och till olika projekt. I början av 1900-talet handlade insatserna oftast om att bygga tre slags hus: kyrkor, skolor och sjukhus. Genom åren har de fått betyda mycket, gett positiva resultat och sammanhang har förändrats för de som fått hjälp och stöd på olika sätt.

Men mycket återstår för att varje människa på vår jord ska få det vi kallar ”mänskliga rättigheter”. För att detta ska bli verkligt är det stora insatser som behövs för att bekämpa ondska, bryta sociala orättvisor och utrota fattigdom. I Betaniakyrkan går en fjärdedel av församlingens budgeterade gåvor till missionsåtagande i det arbete som vi bedriver genom Evangeliska Frikyrkan samt till en församlingsplantering i Örebro. Här nedan presenteras människor och satsningar vi är med och stödjer.

Anneli och Andreas Dagernäs, regionledare Afrika

Dagernäs Anneli och Andreas är regionledare för region Afrika och har därmed ansvar för EFKs projekt, budget och personal i regionen. De bor i Timmersdala utanför Skövde och gör regelbundna resor till Sydafrika, Mocambique, Eswatini, Zambia, Tanzania och Centralafrikanska republiken. Tidigare har de bott en period i Tanzania och en period i Sydafrika. Anneli har en särskild tyngdpunkt på fokusområde Barns rättigheter och Andreas på församlingsbyggande och teologisk utbildning.

Cornelia och Johan Newman, Tanzania

newman Cornelia och Johan bor i Arusha i Tanzania med sina fyra barn Mio, Love, Henley och Mae Lou. Cornelia arbetar med barn och familj samt utbildning gällande barns rättigheter, för att stärka barnens situation både i kyrkan och i samhället i stort. Johan arbetar med att stötta EFK:s partnerkyrkor i att hitta långsiktiga och hållbara försörjningsmöjligheter, rusta dem för att klara klimatförändringarna och stärka dem i att vara en positiv kraft i samhället inom dessa områden. Både Cornelia och Johan arbetar lokalt i Tanzania men också regionalt i Afrika.

Monica och Basil Woodhouse, Give a child a family, Sydafrika

woodhouse Monica och Basil driver rehabiliteringscentret Place of Restoration och familjehemsprogrammet Give a Child a Family samt arbetar med att sprida kunskap om barns rättigheter och skydd genom utbildningar för kommuner, skolor och församlingar. På centrat får omkring 100 utsatta och övergivna barn per år bo i en kärleksfull miljö med möjlighet till gemenskap, omsorg, stöd, skydd och vid behov terapi. Barnen bor där i omkring sex månader medan familjehemsprogrammet om möjligt rehabiliterar ursprungsfamiljerna och annars rekryterar och utbildar lämpliga familjehem. Familjehemsvården följs också upp över tid. Utbildningarna om barns rättigheter och skydd, utgår från Barnkonventionen och Bibeln och det arbetet har nu spridit sig till 12 afrikanska länder. Läs gärna mer om Monica och Basils arbete på http://www.gcf.org.za/.

SAT-7, Satellit-TV och streaming i Mellanöstern och Nordafrika

sat7 SAT-7 sänder livsnära program med kristet budskap rakt in i människors hem och ger hopp och tro i en ofta svårt utsatt situation. De sänder på fyra kanaler, varav en barnkanal med flera timmars skolundervisning om dagen för de barn som inte kan gå i vanlig skola. SAT-7 har 25 miljoner tittare. Varje dag hör ett 1000-tal tittare av sig och en rad personer i olika länder svarar via telefon, mejl m.m. Nu finns även SAT-7 PLUS, en streamingtjänst som gör det möjligt att se programmen i sin telefon eller dator. Läs gärna mer på SAT-7.org.

Hoppets hus med bibelskolor och församlingsgrundande, Nordafrika

nordafrika I Nordafrika finns många onådda folkgrupper och de kristna i området möter stort motstånd och förföljelse. Här är vi med och stöttar organisationen Hoppets hus, som driver en internatbibelskola, ett par mindre bibelskolor, en missionsskola för blivande missionärer, ett församlingsgrundande arbete, ett mediearbete och ett skyddsboende för utsatta kristna. Myndigheterna har stängt ner ett par av bibelskolorna och stänger gång på gång olika kyrkor. Trots det växer församlingsrörelsen i Nordafrika och Hoppets hus hittar ständigt nya vägar för ledarträning och spridande av evangeliet. Bl.a. har de startat upp ett mediearbete där de sänder andakter och gudstjänster via sociala medier, vilket stöttar de troende men också når ut till många muslimer som visar intresse och kommer till tro.

Pastorsutbildning i Libanon (ABTS)

Libanon Vid det teologiska seminariet ABTS (Arab Baptist Theology Seminary) i Beirut, Libanon, blir människor från hela arabvärlden utrustade till tjänande ledarskap för Guds rike. Genom att stötta seminariet bidrar vi till att rusta kyrkan i den arabisktalande världen, en kyrka som utstår stor förföljelse och som till stor del består av människor som inte kommer från en kristen bakgrund. Läs gärna mer på https://abtslebanon.org.

Skolstöd till romska barn, Bread of life, Serbien

Serbien Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. De är exkluderade från det omgivande samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta är vi med och förändrar genom att stötta organisationen Bread of Life i deras arbete med att genom föräldrasamtal, motivation, lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter hjälpa romska barn till en god utbildning. Organisationen har genom åren hjälpt hundratals barn och ungdomar till bättre utbildning vilket ger större möjligheter till framtida anställning, inkomst och att bättre kunna påverka sin framtid.

Församlingsplantering i Serbien

serbien 85 % av Serbiens befolkning tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan som fungerar som en slags statskyrka, men det finns få evangeliskt kristna församlingar i landet. Baptistförsamlingen i Belgrad har tagit initiativ till en församlingsplantering i Smederevo några mil söder om Belgrad, som vi stöttar.

Församlingsplantering i Vivalla, Örebro

Vi-vallas Kristna gemenskap är en gemenskapsorienterad församlingsplantering som de senaste åren växt fram genom några eldsjälar som flyttat till Vivalla med en önskan om att ställa sina liv på en plats där Guds nåd kan stråla igenom och vara till välsignelse. Vivalla är en stadsdel med drygt 7000 invånare där cirka 80 % har utländsk bakgrund, de flesta med somalisk eller arabisk kultur och muslimsk tro. Formuleringen ”Vi-Vallas” står för att Jesus är deras herde och att de vill följa honom i gestaltandet av Guds rike i området. Församlingen lever kontaktskapande i relation till människor i deras närhet, firar regelbundet gudstjänst och anordnar även fester i området. Gemenskapen leds av Hugo Sandell med familj.

Nyfiken på att arbeta i ett annat land?

Om du vill engagera dig under en kortare tid i något arbete ute i världen kan du söka ett mindre stipendium från vår församling. Dessa stipendier har möjliggjort framför allt för flera ungdomar att kunna åka ut och pröva på missionsarbete. Kontakta församlingens missionsråd för mer info.