FÖRSAMLINGSORDNING FÖR BETANIAFÖRSAMLINGEN ÅBYTORP

 Församlingsordningen i PDF-format

1.    Inledning

Syftet med en församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. I Betaniaförsamlingen vill vi ständigt reflektera över vad vi tror, lär och hur vi följer Jesus i våra liv. Det finns olika sätt att tolka och vägledas av Bibeln i olika frågor. Den här församlingsordningen uttrycker hur vi uppfattar, och sammanfattar vad vi tror, att Bibeln säger om hur vi ska fungera och gå framåt tillsammans.

2.    Församlingens identitet

Betaniaförsamlingen är en kristen gemenskap som grundar sin tro på Jesus Kristus som Guds son. Vi tror på Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Ande – som en treenig Gud. Bekännelsen är grundad i Guds ord – Bibeln och så som den sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen och den Nicenska trosbekännelsen som kyrkan formulerade på 300 talet e.Kr.

Utöver dessa bekännelsedokument ställer vi oss bakom Lausannedeklarationen och Evangeliska Frikyrkans självförståelsedokument med dess fyra ledord; baptistisk, karismatisk, missionell och evangelikal, för att förtydliga vår syn på Bibeln och varför vi finns som församling. Vi tillhör den baptistiska grenen av den världsvida kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut att låta döpa sig.

Betaniaförsamlingen bildades 1897 och samverkar i Evangeliska Frikyrkan med syftet att i ord och handling förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Samtidigt som vi är en lokal gemenskap tillhör vi tillsammans med hela den världsvida kyrkan Kristi kropp. Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor.

Vi tror…

Vi tror på Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden – en treenig Gud som till sitt väsen är kärlek. Han är i sig Fader, Son och Ande – skaparen, frälsaren och hjälparen.

Vi tror att Gud Fadern är skaparen och den som upprätthåller allt liv. Allt skapat finner sin mening i relation till Fadern. Vi tror att Gud älskar världen, är alltigenom god och vill sin skapelse väl.

Vi tror att Gud har blivit människa i Jesus Kristus och att Gud i honom har försonat hela världen genom hans död och uppståndelse. Jesus är enda vägen till Gud och nu sitter på Gud Faderns högra sida och ber för oss. Vi väntar och ser fram emot Jesu återkomst då Guds rike skall etableras fullt ut och ondskan slutligen är besegrad. Vi tror att Gud i Jesus Kristus har gett oss evigt liv och att döden inte är slutet.

Vi tror att den helige Ande är en del av Guds treenighet och är den som ger liv och anda åt allt levande. Anden ges till varje kristen som en hjälpare som vill lära och påminna oss om vad Jesus har sagt genom sitt ord. Anden ger oss kraft att dela vår tro och leva livet med Jesus. Anden utrustar oss med gåvor, för att tjäna i församlingen och världen.

Joh 3:16, Fil 3:20–21, Upp 1:7–8, Joh 14:26

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Bibeln är författad av människor inspirerade av Guds Ande. Den är grunden, och den främsta källan, för vår tro och livet tillsammans. Vi tror att Gud kan tala till alla människor i alla tider. Bibeln måste tolkas, både enskilt och gemensamt, och den gemensamma tolkningen sker när vi som församling möts för att lyssna, samtala och be om Andens ledning. När vi tolkar sker det alltid utifrån Jesus Kristus som Guds ords centrum. Vi vill ledda av Guds Ande leva ut Guds ord och kärlek i vår värld.

2 Tim 3:16–17, Apg 15

Församlingen – Guds idé

Församlingen består av människor som vill följa Jesus Kristus, dela gemenskapen, lära känna honom och hans stora plan med skapelsen. Den är en öppen gemenskap och till för alla oavsett livssituation eller var på trons väg man befinner sig – vi är alla på väg, ingen av oss är färdig. Jesus kallar oss att följa honom där vi är. Församlingen är en plats och gemenskap där vi får upptäcka, brottas, växa och fördjupas i vår tro.

Församlingen är Guds idé och tanke. Den ska förkunna Guds liv i världen och leda människor till Jesus. Församlingen är levande och öppen för Guds Ande.

Ef 2:20, 3:10

Församlingen har sin identitet i gemenskapen med Gud som i sig själv är gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden. I församlingens gemenskap är vi människor ömsesidigt beroende av varandra.

Apg 4:32, Kol 3:4

Församlingen är Kristi kropp. En kropp består av många olika delar som ska fungera tillsammans. På samma sätt lever vi i relation till varandra och för varandra. Vi har alla olika gåvor och personligheter, där alla är lika värdefulla och där alla behövs för att kroppen skall fungera.

Rom 12, Ef 4, 1 Kor 12–14, 1 Joh 1:3,7

Församlingens främsta syfte är att ära och tillbe Gud. Vi vill i ord och handling gestalta Jesus kärlek och undervisning.

Ef 3:21, Matt 22:37–38

3.    Församlingens liv

Församlingens vision ”Växande gemenskap med Gud, varandra och andra” har som syfte att beskriva den församling vi längtar efter.

Växande gemenskap med Gud

Bönen

Bönen är en gåva till den enskilde och till församlingen. Bön är en omistlig del av gemenskapen med Gud. I bönen kommer vi till Gud precis som vi är med alla våra känslor och behov. Vi får tacka, lovsjunga och ära Gud för den han är. I bönen får vi både lyssna in Gud och be för varandra och andra. Bön är en naturlig del när vi möts till gudstjänst, smågrupper och andra samlingar.

Matt 6:1–13, Luk 11:1–13, Apg 2:41–42

Efterföljelse

Livet med Jesus får alltid konsekvenser både för oss som enskilda och som gemenskap. När han får leda oss påverkas tankar och handlingar. Bibelns vägledning ska alltid tolkas och tillämpas i kärlekens ljus. Församlingens hållning i hur vi ska leva våra liv i efterföljelse, tar sin utgångspunkt i vår gemensamma tolkning av Bibeln när vi läser, lyssnar, samtalar och söker Gudsvilja.

Matt 5,6,7. Rom 12:1–2, Gal 5:16–26

Förvaltarskap

Gud är skapelsens Herre och därför tillhör allt honom. Vårt uppdrag är att förvalta och vårda skapelsen. Därför vill vi medverka till en rättvis och hållbar livsstil som främjar hela skapelsen. Församlingens verksamhet både lokalt och globalt grundar sig på ett frivilligt engagemang och givande. Tillsammans har vi möjlighet att ekonomiskt stödja olika arbeten och satsningar såväl i vårt närområde, i Sverige och som utöver världen.

En biblisk princip är ett genomtänkt och regelbundet givande – var och en efter sin förmåga. En god andlig övning är exempelvis att ge en tiondel av sin inkomst. Det är också en tradition som praktiserats sedan urkyrkan.

2 Kor 9:6–8, Mal 3:10, 2 Kor 8:1–7, Ps 7:12

Växande gemenskap med varandra

Församlingen är en gemenskap där vi älskar varandra, visar omsorg och ett förlåtande sinnelag och ber för varandra. I gemenskapen hjälper vi varandra att leva och att växa i tro och följa Jesus. Det blir därför naturligt att också vara en del av smågrupper, gudstjänstliv och den verksamhet vi tillsammans vill se. Alla har fått olika gåvor och förmågor – dem får vi använda varandra till hjälp och tjänst. Vi är en församling med alla åldrar. Gemenskapen över åldersgränserna är viktig, samtidigt som församlingen har verksamhet riktad till olika åldrar.

Andens kraft och gåvor

Gud har gett församlingen gåvor till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den helige Ande är livgivaren och förutsättningen för församlingens liv. Varje troende får den helige Ande som gåva. Vi uppmanas att ständigt låta oss uppfyllas av Andens liv och kraft. Vi är beroende av Anden i allt, även i vår efterföljelse och i vårt uppdrag med att leda människor till Jesus. Vi vill både sträva efter och hjälpa varandra att upptäcka och bekräfta Andens gåvor.

1 Kor 12:4–11, Rom 12:6–8, Ef 4:11–12

Ledarskap och tjänst

Allt ledarskap i församlingen bygger på förtroende. Vi tror inte det är rätt och sunt för någon ledare att leda ensam, vi tror på ett delat ledarskap. Att stå ansvariga med och inför varandra är både en styrka, en trygghet och ett beskydd. Vi tror också på ett tjänande ledarskap som bygger upp församlingen, hjälper och leder människor närmare Jesus. En ledare i Betaniaförsamlingen bejakar församlingsordningen.

Vi tror att både kvinnor och män kan vara ledare och tjänare i församlingen. Ibland sker det på ett särskilt sätt som exempelvis pastorer, församlingsledare, diakoner och missionärer. Dessa avskiljs offentligt för sina uppgifter genom bön och handpåläggning. För alla i särskild tjänst eller i ledarskap finns en etisk tystnadsplikt.

Mark 10:42–45, Apg 20:28, Tit 1:5–9, Ef 4:11–12, Apg 6:6

Konflikthantering

Där det finns människor finns det också konflikter, både på individnivå och i grupperingar. När det gäller att möta och hantera dessa vill vi följa Jesu exempel. När en konflikt uppstår är det viktigt att föra dialog med varandra, och tala direkt med den eller de det gäller. Inställningen bör alltid vara försoning. Om inte försoning nås, kan samtalet vidgas med någon eller några människor som båda parter känner förtroende för. I de fall där situationen berör många människor och där försoning inte kan nås, har församlingsledningen alltid ett yttersta ansvar att hantera konflikten.

Matt 18:15–20, Rom 12:9–21

Växande gemenskap med andra

Dela sin tro i vardagen

Varje person som mött Jesus Kristus är sänd att dela tron och livet med Jesus med andra – med ord, i handling och genom Andens kraft. Dels genom församlingen, dels personligt genom det liv som han/hon lever i vardagen. Vi är sända att vara ljus och salt för vår omgivning och med våra liv peka på Jesus Kristus. Genom allt det församlingen är och gör blir Jesus känd i Åbytorp med omnejd.

Matt 28:18–20, Apg 1:8, Rom 15:18–19

Socialt ansvar

Eftersom människan är skapad till Guds avbild har hon ett unikt och okränkbart värde, utan undantag. Alla människor bör därför respekteras och tjänas, inte exploateras. Vi vill vara en aktiv del av det samhälle vi finns i genom att främja gemenskap och möta de olika behov som finns i vår omgivning. Församlingen bär också alltid på ett särskilt uppdrag att ta sig an de mest utsatta.

Internationell mission

Gud är kärlek och vill att alla människor i hela världen ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom Jesus Kristus. Mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Herren Jesus Kristus. Uppdraget är givet till församlingen att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet till hela människan i hela världen. I det uppdraget ingår också en omsorg om hela människan och hennes sociala behov.

Betaniaförsamlingen vill bedriva mission/ evangelisation i vårt närområde, men också vara med och bidra till att evangeliet blir spritt även till andra länder.

Församlingen vill även inspirera till ett såväl gemensamt som ett personligt missionsengagemang genom förbön, givande och andra konkreta insatser. Församlingen vill uppmuntra människor till aktiv missionstjänst och hjälpa dem att fullfölja detta.

Matt 28:18–20, Apg 1.8 Matt 25:31–46, Luk 4:18–19

4.    Församlingens praktiker

Gudstjänsten

Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Tillsammans söker vi också Guds vägledning i de behov och frågor som vi möter. I gudstjänsten får vi alla vara delaktiga genom till exempel bekännelse, delgivning, tillbedjan, bön, lovsång och insamlingar. Allt som sker bör präglas av såväl Andens frihet som ordning.

1 Kor 14:26, Ef 4:7–16.

Dopet

Dopet är en av de heliga handlingar som församlingen anförtrotts att förvalta. Dopet hör samman med Jesu död och uppståndelse och är ett tecken på att vi genom tron på Jesus har fått del av hans nåd och hans uppståndelsekraft till ett nytt liv. Dopet uttrycker därför en djup gemenskap med Kristus. Dopet bör ske i nära anslutning till omvändelsen och beslutet att följa Jesus.

Dopet är också en överlåtelse till alla andra som är döpta till Jesus Kristus. Tillhörighet till en lokal församling är en självklar följd av beslutet att låta sig döpas. Församlingen förkunnar och praktiserar troendedop efter personlig bekännelse om tro på Jesus. Alla är välkomna att tillhöra vår församling oavsett dopsyn eller doperfarenhet.

Matt 28:18–20, Apg 2:37–40, 1 Pet 3:21–22, Rom 6:3–11, Tit. 3:4–7, Rom 12:4–5

Nattvard – Herrens måltid

I nattvarden blir mötet med Jesus Kristus tydligt. Måltidens gemenskap korsar alla gränser och gestaltar hoppet om en framtid tillsammans där Gud fullt ut har upprättat sitt rike. Till Herrens måltid inbjuds alla som vill närma sig Jesus Kristus och få del av honom och hans liv. Brödet och vinet visar på den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Vi är ett folk på väg och måltiden är en rastplats som stärker vissheten om att Jesus vandrar vid vår sida och leder oss till den framtid som Gud har förberett för alla människor.

Matt 26:26–29, Mark 14:22–25, 1 Kor 10:16–17, 11:26.

Vigsel

Äktenskapet är instiftat av Gud och tillhör skapelseordningen. Gud skapar människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Den livslånga troheten i relationen bildar sexualitetens ram. Vi förkunnar äktenskapet som formen för samlevnad, i övertygelsen att det är en styrka för mannen, kvinnan och barnen liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. Församlingens pastorer håller vigselgudstjänst mellan en man och en kvinna. Vi är medvetna om att det finns olika sätt att se på denna fråga både i kyrkan och i samhället i stort, och vi välkomnar alla att tillhöra vår församling oavsett äktenskapssyn och samlevnadsform.

1 Mos 1:26–28, 2:18–24, Matt 19:1–9

Barnvälsignelse

Varje barn är älskat av Gud och oändligt värdefull. Jesus själv välsignade barnen och markerade kraftfullt att barnen hör ihop med Gud och hans rike. Jesus uppmanar också vuxna ta emot Guds rike som ett barn. I barnvälsignelsen får vi visa vår glädje och tacksamhet över det lilla barnet, samtidigt som vi också ber om Guds beskydd och vägledning för barnet och familjen. Barnvälsignelsen påminner både familjen och församlingen om vårt gemensamma ansvar att vägleda och ge förutsättningar för barnet att både få växa i tro och dela sin tro.

Barnvälsignelsen är en viktig handling som tydliggör hur barnet är en del i både Guds och församlingens gemenskap. Vi behöver varandra för att växa i tro – oavsett ålder.

Mark 10:13–16

Parentation och begravning

När någon i församlingen eller i dess närhet avlider hålls vid lämpligt tillfälle parentation. Vid en parentation eller begravning står det kristna hoppet i centrum. Vi läser och hämtar tröst och kraft i orden från Jesus att han är uppståndelsen och livet och att den som tror på honom skall leva om han än dör. Församlingenspastorer står till tjänst som begravningsofficiant om de anhöriga till en avliden så önskar.

Joh 11:25–26, 2 Kor 4:16–5:1–5

5.    Församlingens organisation

Vi önskar att församlingens organisation så mycket som möjligt skall återspegla vilka vi är som församling. Vi vill att det i vår församling ska vara möjligt att ta steg mot Jesus oavsett var man befinner sig på sin vandring i tron.

Hur blir jag en del i församlingen?

Alla som vill se Betaniaförsamlingen som sin församling är välkomna att göra det. Den som vill bli medlem hör av sig till någon av församlingens pastorer. Vid introduktionssamtalet är församlingsordningen grunden. Därefter kan föreståndaren föreslå församlingsledningen om medlemskap. Detta kommer då att bekräftas genom förbön i en gudstjänst. Medlemskapet kan upphöra genom flytt från församlingens upptagningsområde, genom att aktivt motverka församlingsordningen eller på egen begäran.

Fördjupande praktiker

Församlingen är en växtplats där vi får upptäcka, brottas, växa och fördjupas i vår tro. I församlingen praktiserar vi de olika delarna som är beskrivna i denna församlingsordning under rubriken ”Församlingens liv”. Det sammanlagda syftet med dessa praktiker är att hjälpa varandra att bli mer Kristuslika. Här finns stort utrymme både för de som har behov av att bli burna under en period i livet men också för dem som kan vara med och bära. Som andlig vägledning erbjuds vi alla regelbundet det vi kallar växa–samtal. Ett samtal som både hjälper oss att upptäcka våra gåvor och leder till andlig fördjupning

Demokrati och ledning

Församlingen tillämpar demokrati och alla medlemmars röst är lika mycket värd. Alla har rätt att framföra sin åsikt. När olika frågor ska avgöras uppmuntrar vi varandra att i förväg under bön lyssna in vad som kan vara Guds vilja innan röstning sker.

Församlingens högsta beslutande instans är Församlingsforum som genom Visionsmötet utser församlingens ledning som bekräftar övriga grupper och funktioner. I Visionsmötet står församlingens ledning ansvarig för hur man utövar sitt ledarskap. I Visionsmötet samtalar vi och beslutar om övergripande inriktning, vision, mål och ekonomi.

Församlingens ledning utgörs av Församlingsledningen och dess föreståndare samt eventuella övriga pastorer. Församlingsledningen har ett övergripande ansvar för församlingens liv och dess utveckling som bibelundervisning, själavård, bön, vision och strategi.

Församlingsforum är det tillfälle där vi gemensamt beslutar om inriktning och utformning av församlingens arbete. Församlingsforum hålls minst 2 gånger per år. Församlingens medlemmar har alltid närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt i alla möten där beslut fattas.

Ändring av församlingsordningen

Det är naturligt att en församlingsordning utvärderas och omprövas. I Betaniaförsamlingen sker det åtminstone vart tionde år. Vid behov av ändring av församlingsordningen ska förslag till ändring lämnas till Församlingsledningen minst 5 månader före årsmötet där beslut fattas. Ett beslut om förändring ska förberedas genom samtal i församlingen.

Relationen mellan församlingen och den ideella föreningen

Församlingen är en relationsgemenskap som bygger på biblisk grund och styrs av församlingsordningen. Församlingen är också registrerad som en ideell förening som har att förhålla sig till svensk lagstiftning. Det handlar till exempel om att äga fast egendom, ingå juridiska avtal och att vara en ansvarstagande arbetsgivare. Den som är medlem i församlingen är också en del av den ideella föreningen.